Aug 10, 2011

Gode nettlærere fortjener et godt støtteapparat

Hva gjør nettlærere gode, og hvordan kan nettskolene tilby et støtteapparat som bidrar til nettopp det?

Mathis Bongo (Se www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.7387731) ved Samisk Høgskole fikk nylig NFFs pris som årets nettlærer for innovativ bruk av teknologi i praktisk utdanning. NKI har også ved flere anledninger gitt spesiell anerkjennelse til utmerkede nettlærere. Bjørn Helgeby ble for eksempel utpekt som NKIs beste nettlærer både i 2000 og i 2004. Begrunnelsen var først og fremst at han ga studentene både raske og gode tilbakemeldinger.Nettskoler har forskjellige forventninger, støtteapparater og lønnsmodeller for lærerne sine. Det setter rammer som også påvirker lærernes undervisning og arbeidsbelastning. Skolene kan også motivere lærere med fleksible arbeidsbetingelser, muligheter for faglig utvikling og eventuelle bonusordninger. Men hvordan kan skolene lage gode rammevilkår som bidrar til å dyrke frem de beste lærerkollegiene?

Da familien bodde et år i Portugal, fulgte sønnen min undervisningen i 10. klasse på Globalskolen. Han hadde en dyktig, heltidsansatt lærer som nesten alltid var tilgjengelig på Skype. Samtidig var jeg deltidsansatt nettlærer på Universidade Aberta i Lisboa og måtte både utvikle og undervise mitt kurs på egen hånd. Ved Open University i England har studentene faste innleveringsdatoer og nettlærerne må gi tilbakemelding i løpet av to uker. Ved NKI bestemmer studentene selv når de vil levere sine besvarelser og lærerne bruker i gjennomsnitt under to dager på å gi tilbakemelding.

Jeg har vært opptatt av nettlærernes arbeid siden 90-tallet da jeg skrev en doktoravhandling med fokus på lærererfaringer. Avhandlingen var blant annet basert på en spørreundersøkelse som omfattet 150 nettlærere i 30 land. To av konklusjonene var at nettbasert undervisning var svært arbeidskrevende og at det var nødvendig å bygge opp et effektivt støtteapparat for å håndtere undervisning i stor skala på nettet. Klasseromslærere pekte på at skoleklokken aldri ringte ut på nettskolen, og brevlærere savnet tiden postmannen bare kom en gang om dagen. En hevdet at nettlærere var som småbarnsforeldre - alltid på vakt.

 

Støtteapparat for nettlærere

Som Nordens største nettskole, har NKI Nettstudier ressurser til å bygge opp et effektivt støtteapparat for sine lærere. En lærerveileder og en pedagogisk veileder støtter opp om 150 svært dyktige nettlærere. Lærerne er deltidsansatte, har fleksibel arbeidstid og flere av dem bor i utlandet. Mange skriver om sine erfaringer i presentasjonene som er tilgjengelige via www.nki.no/pp.

NKIs spørreundersøkelser viser at ca 90 prosent av studentene er positive eller nøytrale til lærernes arbeid. De er spesielt opptatt av at lærerne gir raske og gode tilbakemeldinger. NKI har derfor fokus på dette i de systemene og rutinene som støtter opp under lærernes arbeid. Noe av dette er utdypet av NKIs lærerveileder i foredraget Lærer på Nett? Selv om dette er utviklet for NKIs pedagogiske modell med fri oppstart og fri progresjon, kan det være interessante ideer for alle som er opptatt av hvordan man kan legge til rette for videreutvikling både av den enkelte lærer og av lærerkollegiet.Alle NKIs nettlærere må gjennomføre kurset Lærer i fjernundervisning slik at de får oppleve hvordan det er å være nettstudent samtidig som de lærer hvordan de bør undervise sine egne nettstudenter. NFF stimulerer også til god undervisning med sin nettlærerguide.

Nye NKI-lærere får tilbud om en fadderordning i oppstartsfasen. Den nye læreren knyttes sammen med en erfaren lærer som får honorar for veiledningen.

Det finnes egne retningslinjer for NKIs lærere. Retningslinjene er utarbeidet for å gjøre kommunikasjonen mellom student og lærer best mulig, ivareta nødvendige krav til kvalitet på undervisningen, og innfri studentenes forventninger i størst mulig grad.

Pedagogen er NKIs virtuelle lærerværelse der lærere og ansatte diskuterer pedagogiske problemstillinger og praktiske utfordringer. Forumet har ca 200 medlemmer og til tider stor aktivitet. Både nye og mer erfarne nettlærere kan ha behov for både hjelp og gode råd når de støter på nye utfordringer. Da kan det være nyttig å ha tilgang til Nettskolens nettverk av erfarne nettlærere.

I 2004 innførte NKI et responsbarometer som kontinuerlig registrerer hvor lang tid det tar fra en student leverer en besvarelse til læreren gir tilbakemelding og karakter. Det medfører at lærerne kan følge sine gjennomsnittlige responstider og sammenligne dem med lærernes samlede gjennomsnitt. I 2010 var den gjennomsnittlige responstiden blant alle lærerne 1,8 dager. Dette er et imponerende tall som det står stor respekt av.
NKI utvikler også et kvalitetsbarometer som kontinuerlig skal vise lærerne hvor fornøyde studentene er med undervisningen. De første erfaringene med dette vil forhåpentligvis være tilgjengelig høsten 2011.

I 2010 introduserte NKI et eget kurs med systematisk kollegaveiledning som alle lærerne blir meldt inn i. Der plukkes det ut vilkårlige tilbakemeldinger som lærerne har gitt til sine studenter. Disse sendes til en kollega som vurderer tilbakemeldingen og gir råd om mulige forbedringer. Professor Torstein Rekkedal gjennomførte en spørreundersøkelse blant de første deltakerne der han konkluderte: ”Deltakerne mener generelt at kollegaveiledning har vært motiverende og lærerikt. De fleste mener også at samtlige nettlærere burde være med og at deltakelse i større skala vil skape et bedre og mer fruktbart lærer- og læringsmiljø ved NKI”. De som veiledet kollegaer meldte også at det var minst like lærerikt å veilede som å få veiledning. Rollen som veileder og deltaker vil derfor rullere mellom lærerne i fortsettelsen av kollegaveiledning.

Dette skoleåret har majoriteten av NKIs lærere også gjennomført en egenvurdering av sine tilbakemeldinger. Erfaringene fra dette har vært så positive at vi viderefører dette i et nettkurs, der lærerne bruker nettskolens innsendingssystem til å vurdere sine personlige presentasjoner, bidrag i forum og tilbakemeldinger til studentene.

Til slutt vil jeg si at jeg er imponert over den jobben dagens nettlærere gjør. Gode lærere fortjener Gullepler, slik andre bransjer hedrer sine enere med Gullmedaljer, Gullruter og Gulltagger. NKI vil derfor også i 2011 kåre årets nettlærere. Dyktige og entusiastiske lærere er svært viktig for at studentene skal nå sine mål. De fortjener både heder og et godt støtteapparat som hjelper dem til å gjøre en god jobb.

Noen lenker for deg som vil vite mer

Her er noen interessante artikler jeg kom over mens jeg jobbet med dette innlegget:

Robert W. Lion og Gary Stark har skrevet artikkelen: A Glance at Institutional Support for Faculty Teaching in an Online LearningEnvironment

Michelle Pacansky-Brock har skrevet artikkelen: IntegratingOnline Teaching into the Campus Culture

Greg Kearsley og Robert Blomeyer har laget en nyttig oppsummering med tittelen: Preparing K-12 Teachers to Teach Online 

Sloan-C er et konsortium for mennesker, institusjoner og foreninger som er dedikert til kvalitet I nettbasert utdanning. Sloan- C har opprettet det de kaller Awards forexcellence in Online Teaching and Learning 

No comments:

Post a Comment